Minimum 3 litery
-

Parkuj komfortowo
w centrum wydarzeń

Przetwarzanie Danych Osobowych

Wprowadzenie

Budimex Parking Wrocław sp. z o.o.,  (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), zwany dalej BPW lub Administrator z powagą i starannością podchodzą do ochrony danych osobowych oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów ich przetwarzania.

Poniżej można znaleźć informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych wykorzystywanych przez Administratora w swojej działalności gospodarczej.

Jeśli, po lekturze poniżej treści, będą Państwo mieli pytania lub zechcą Państwo skontaktować się z nami w celu złożenia wniosku dt. danych osobowych, prosimy o skorzystanie z informacji zamieszczonych w sekcji „Uzyskanie dostępu do swoich danych i realizacja praw podmiotu danych”.

Gromadzenia danych osobowych

Administrator zbiera dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nim w interakcje w ramach dostarczania swoich usług. Większość danych jest przekazywana BPW bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Sporadycznie, część danych pozyskujemy, gromadząc je w trakcie pracy osób fizycznych z naszymi systemami informatycznymi, (np. pliki cookies na stronach internetowych).

BPW gromadzi także dane osobowe w związku z realizacją nadzoru poprzez monitoring wizyjny miejsca świadczeń usług (sylwetka, wizerunek klienta). Dane na temat osób fizycznych otrzymujemy także od innych firm, np. dane kontaktowe pracowników podwykonawców, służb wsparcia technicznego itp.

W jakikolwiek sposób dane znajdą się w naszym posiadaniu zawsze musi być to zgodne z prawem.

Cele przetwarzania danych osobowych

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  •  – dostarczania usług swoim Klientom,
  •  – dochodzenia roszczeń,
  •  – realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług,
  •  – ochrony mienia.

Dane wykorzystujemy również do ochrony zdrowia i życia osób realizujących nasze przedsięwzięcie, utrzymywania relacji inwestorskich, analizowanie wydajności spółki, wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozwoju zasobów ludzkich.

Podstawa prawna przetwarzania

W BPW dane osobowe gromadzone i przetwarzane na podstawie przesłanek wynikających z:

  •  – faktu realizacji umowy,
  •  – faktu wyrażenia zgody,
  •  – konieczności wykonania obowiązków prawnych,
  •  – realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

[art. 6 ust. 1 lit. b RODO], [art. 6 ust. 1 lit. c RODO],  [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

Zabezpieczenia danych osobowych

Podstawą, na jakiej budowane są zabezpieczenia ochrony danych osobowych w Budimex Parking Wrocław jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji Budimex S.A., właściciela oraz kluczowego dostawy Administratora danych osobowych.

W Grupie Budimex istnieje szereg formalnych i technicznych uregulowań związanych z dostępem i możliwością przetwarzania danych osobowych w zależności od rodzaju realizowanego procesu. Omawiane zasady są jednolite zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszej organizacji – dotyczą pracowników Grupy jak również wszystkich osób i podmiotów, które na rzecz i w imieniu Spółek z Grupy przetwarzają informacje, w tym dane osobowe.

Zgodność wspomnianych uregulowań z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa informacji potwierdzane jest przez niezależne centra certyfikacyjne oraz audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony.

Dowodem powyższego stanu jest fakt, że Budimex S.A. od 2015 roku pozytywnie przechodzi niezależne, coroczne audyty certyfikacyjne zgodności z normą zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 oraz normą zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1:2011.

Wymagania wspomnianych w paragrafie powyżej norm, wskazują na realizację rygorystycznych reguł odpowiedzialnego, nadzorowanego przetwarzania informacji, zapewniają skuteczne i systematyczne doskonalenie systemu oraz dowodzą dojrzałości organizacji w omawianym obszarze.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Budimex Parking Wrocław jest Budimex S.A., dostawcy usług IT i inne podmioty (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów.

Ujawnienie danych osobowych odbywa jedynie jeśli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Czas przetwarzania

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów z uwzględnieniem czasu koniecznego do zapewnienia skutecznego dochodzenia roszczeń.

Prawa podmiotu danych

W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych przez Budimex Parking Wrocław należy wskazać, że przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi nam realizację dla Państwa usług.

Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adresy email oraz zgodnie z trybem opublikowanym na stronie link